Archive
2020, Volume 9
2019, Volume 8
2018, Volume 7
2017, Volume 6
2016, Volume 5
2015, Volume 4
2014, Volume 3
2013, Volume 2
2012, Volume 1
Volume 8, Issue 5, September 2019
Reversal Magnetocaloric Effect in the Antiferromagnetic TbFe2Al10 Compound
Ruo-Shui Liu, Jun Liu, Lichen Wang, Xiang Yu, Chenhui Lv, Zhengrui Li, Yan Mi, Lifeng Liu, Shuli He
Pages: 72-75     Published Online: Oct. 20, 2019
DOI: 10.11648/j.ajmp.20190805.11
Abstract | Full-Text PDF (337KB)
View 704                 Downloads 207
Browse journals by subject